Więźba dachowa Pszczyna

Trafiłeś na tę stronę szuka­jąc frazy Więźba dachowa Pszczyna?

Więźba Dachowa to część naszej oferty.

Więźbę dachową pro­duku­jemy w 100% z drewna sos­nowego na indy­wid­u­alne zamówie­nie, zgod­nie z wykazem dostar­c­zonym przez Zamawiającego.

Z dokład­noś­cią dbamy o to, aby nasze wyroby były staran­nie wyko­nane, prowadz­imy bieżącą kon­trolę jakości pro­duk­tów. Wykonu­jemy ele­menty kon­struk­cyjne o dłu­gości do 13 m.

Jesteśmy pro­du­cen­tem ele­men­tów kon­struk­cyjnych więźb dachowych. Tar­tak pro­dukuje więźbę w Studzieni­cach (Gmina Pszczyna).

Zobacz: Oferta: Więźba dachowa